Menu

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน - Phuket Rajabhat University

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2”

pkru 17 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน เข้าร่วมอบรม ในการนี้มีคณะวิทยากร ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) / ดต.นิรันด์ พิมล (ลุงดาบ) และทีมงานจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้ เป็นวิทยากรอบรม
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดอบรมศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ว่า “เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ ทำเป็น และดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนำสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้วยความร่วมมือของทีมงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันซอแรง* (*เป็นคำภาษาใต้ หมายถึง การออกแรงร่วมกัน เกื้อกูลกัน) ออกแบบและจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการในการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาโดยผ่านกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานต่างๆ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / หลักกสิกรรมธรรมชาติ / ฐานคนมีน้ำยา (สบู่ แชมพู) / ฐานคนรักษ์สุขภาพ / ฐานคนรักป่า (คืนชีวิตให้แผ่นดิน) / ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี / ฐานคนรักษ์น้ำ / จิตอาสากับการสานต่องานศาสตร์พระราชา / การแปลงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / พื้นฐานการออกแบบโคกหนองนาเบื้องต้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top