รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทโควตาทั่วไป และประเภทบุคคลที่มีความสามารถพิเศษฯ
(สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
ประจำปีการศึกษา 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาทั่วไป และประเภทบุคคลที่มีความสามารถ พิเศษฯ (สำหรับสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านรายละเอียด

 
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาทั่วไป (สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ณ ศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เปิดไฟล์.pdf)
 
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทโควตาทั่วไป และประเภทบุคคลที่มี ความสามารถพิเศษฯ (สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเคมี (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาชีววิทยา (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (เปิดไฟล์.pdf)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เปิดไฟล์.pdf)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ (เปิดไฟล์.pdf)