รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทโควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจำปีการศึกษา 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านรายละเอียด

 
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555
คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาพลศึกษา (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาภาษาไทย (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาชีววิทยา (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาเคมี (เปิดไฟล์.pdf)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ (เปิดไฟล์.pdf)
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาการตลาด (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เปิดไฟล์.pdf)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เปิดไฟล์.pdf)
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (เปิดไฟล์.pdf)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว (เปิดไฟล์.pdf)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เปิดไฟล์.pdf)