bannerMBA1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ   ดาวน์โหลด
ใบสมัคร  ดาวน์โหลด
 
  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02