สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรม รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-20 เมษายน 2557 ณ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076-240-474-7,076-211-959 ต่อ 5080 ////////// มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2557 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 0-7624-0474-7 ต่อ 7140, 08-1737-7031 - กศ.บป. จ.ตรัง (นาบินหลา) โทร. 0-7550-1240, 08-1737-7013 - กศ.บป. จ.กระบี่ (วิทยาลัยเทคนิคกระบี่) โทร. 08-1737-7018 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) //////////มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076-240-474-7 ,076-211-959 ต่อ 7100 ,081-891-2240 //////////