DSCN1411 resize resize resize

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรม เรื่อง การทำ VISA & Workpermit จากวิทยากรคุณดาราเกตุ เพียรพุฒิกร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานด้าน HR เมื่อวันที่ 5,12,19, 26 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 1332 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

DSCN1414 resize resize resize

DSCN1408 resize resize resize

DSCN1403 resize resize resize

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย