คุณสมบัติของผู้เรียน

ทักษะและความถนัดทางภาษา และมีความพร้อมในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศจีน

 

การเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีอุปกรณ์ สื่อที่ทันสมัยและมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนภาษา โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสศึกษาในต่างประเทศ

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ เอกชน และอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านต่างๆ เช่น งานแปลเอกสาร พนักงานขาย งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ ฯลฯ