คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ ข้อมูลใหม่ๆ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

 

การเรียนการสอน

เน้นการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดการข้อมูลสารนเทศในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยว เสริมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิตและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพนักสารสนเทศ /บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ ในห้องสมุด /ห้องสมุดโรงเรียนศูนย์สารสนเทศ หน่วยงานสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศต่างๆ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจสารสนเทศ