คุณสมบัติของผู้เรียน

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

การเรียนการสอน

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมให้มีความสุข ภายใต้ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพนักพัฒนา ได้ทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พัฒนากร นักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม นักวิชาการด้านการพัฒนา