คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความสนใจทางด้านกฎหมาย ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจเป็นธรรม มีความขยันและมีความรับผิดชอบ

 

การเรียนการสอน

เน้นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย และศึกษากฎหมายโดย มุ่งเน้นกฎหมายด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินคดีทั้งทางเพ่ง อาญาและกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเข้าศึกษาต่อสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบบรรจุเป็นผู้พิพากษา อัยการ หรือเข้าฝึกอบรมหลังสูตร ประกาศนียบัตรวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ หรือสอบบรรจุ เป็นข้าราชการตำรวจ เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร ที่ปรึกษากฎหมายภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว