นายธรพงษ หนไชยแกว ปรบขนาด

 

ชื่อ: นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว

ตำแหน่ง

   - คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   - ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์