ดร.อมรรตน นาคะโร รปบคคล มกรอบ2

 

ชื่อ: ดร.อมรรัตน นาคะโร

ตำแหน่ง

   - ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์