สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวินัย มีจิตบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 2 มกราคม - 5 เมษายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 2 ยื่นใบสมัคร วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย