แผนที่มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแผนที่

1. อาคารสำนักงานอธิการบดี (1)
2. คณะครุศาสตร์ (2)
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3)
4. อาคารโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (4)
5. คณะวิทยาการจัดการ (5)
6. อาคารเรียน 6 (6)
7. อาคารเรียนรวม (7)
8. อาคารระวิจันทร์์ (8)
9. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (9)
10. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (10)
11. อาคารเรียนรวม (11)
12. อาคารเพชรภูมิภัฏ (13)
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (A)
14. หอสมุดเก่า (B)
15. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (C)
16. อาคารศรีราชภัฏ (D)
17. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (E)
18. หอประชุมใหญ่ (F)
19. ศูนย์ประชุมใหม่ (G)
20. อาคาร แสดดำสังคีต (H)
21. อาคารโรงยิม (I)
22. อาคารวิจัยพืช (J)
23. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(K)
24. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (L)
25. อาคารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (M)
26. อาคาร N (N)
27. อาคาร O (O)
28. อาคาร P (P)


คลิกดู แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่