555555

ปรัชญา

"ผลิตบัณฑิตทางด้านการตลาดด้วยการเรียนรู้เชิงประจักษ์ สร้างคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ  ในโลกยุคดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม"

 

วัตถุประสงค์

 1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาด สนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

 2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางการตลาดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

             3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพทางการตลาด สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประกอบอาชีพและบูรณาการในการดำเนินชีวิต