กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

IMG 7288

      สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา"การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการให้ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ให้สามารถเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน

  

สื่อมัลติมีเดีย