IMG 5208

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)  ร่วมแสดงความเคารพต่อคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งรับพรจากอาจารย์สาขาวิชาการตลาด อนึ่ง "พิธีไหว้ครู "เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู   การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

 

IMG 5169

IMG 5162 

 IMG 5165

 

 IMG 5192

สื่อมัลติมีเดีย