P8170066

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  อาจารย์จิราภรณ์  บัวพวง และอาจารย์สุชาติ  พึ่งมั่น และได้รับผลการประเมิน "ระดับคุณภาพดี" 

P8170025

 

P8170044

 

P8170028

 

P8170017

 

 

สื่อมัลติมีเดีย