ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษา 
---------------------------------------------------------------------
เรื่อง การขอผ่อนผันทหารประจำปี 2560 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ให้เข้ามาดำเนินการได้
ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560   ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 
และจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ ส.ด.9)                             จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกทหาร (แบบ ส.ด.35)                 จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล                      จำนวน 2 ฉบับ
    (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทหาร      จำนวน 2 ฉบับ
   (ในกรณีที่เปลี่ยนที่อยู่)

5. สำเนาบัตรประชาชนหน้า - หลัง                           จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน 2 ฉบับ

7. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

8. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและต้องเป็นกระดาษ ขนาด A4 เท่านั้น

- - - สิทธิการผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อ - - -
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
2. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
3. อายุครบ 26 ปี บริบูรณ์

สื่อมัลติมีเดีย