โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้งานทางการตลาด  อบรมเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการเขียนแผนการตลาด "

IMG 3112

 

IMG 3124

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย