เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (ห้อง 19410) คณะวิทยาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการวิชาการ ในการนี้มีวาระการประชุม อาทิ เช่น แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในการบริการวิชาการ / รายงานความก้าวหน้า โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษบกิจพอเพียง / แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว โดย ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา เป็นต้น

timeline 20190627 122159

timeline 20190627 122310

timeline 20190627 122308

timeline 20190627 122334

timeline 20190627 122336

timeline 20190627 122209

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/NEgEDxZMFjSzFdsbA