DSCF6914

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุระบุรี กรีนซิว รีสอร์ท ต.บางหวาน อ.คุระบุรี จ.พังงา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา หลักสูตร การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการค้า ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากธนาคารออมสิน ซึ่งจับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ประสานการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF6729

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภสิมา สังวาลย์ คุณวันดี ปะหนัน และ คุณแดง ปะหนัน เป็นวิทยากรสาธิตการทำแชมพูสระผม และ ครีมนวดผม สะกัดจากดอกอัญชัญและมะกรูด

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน/ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ช่วยผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจน

DSCF6806

DSCF6827

DSCF6787

DSCF6865

DSCF6950

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่