DSCF7169

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สวัสดีลากูน แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลักสูตร การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการค้า ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากธนาคารออมสิน ซึ่งจับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ประสานการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภสิมา สังวาลย์ คุณวันดีปะหนัน และ คุณแดง ปะหนัน เป็นวิทยากรสาธิตการทำแชมพูสระผม และ ครีมนวดผม สะกัดจากดอกอัญชัญและมะกรูด

DSCF7027

DSCF7097

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน/ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ช่วยผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจน #โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน #โครงการธนาคารออมสิน #ออมสินจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ #การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการค้า

DSCF7067

DSCF7040

DSCF7093

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่