DSCF3867

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมหัวหน้าโครงการการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 19410 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ โดยมี อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมวางแนวทางระบบและกลไกในการบริการวิชาการ ก่อนเรียกประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ที่จะจัดประชุมขึ้นในเร็วๆ นี้

DSCF3888

DSCF3881

DSCF3871

DSCF3877