IMG 6426

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ และ บุคลารกรสายสนับสนุน ผู้ช่วยโครงการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม 1 สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว /2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและบริการ /3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านการให้บริการท่องเที่ยว /4.เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่น และแกนนำของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน เข้าร่วม จำนวน 50 คน

IMG 6453

IMG 6495

IMG 6547

IMG 6579

IMG 6700

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่