เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณา อาทิ โครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /การบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจสัมพันธ์ /ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริการวิชาการ วาระพิจารณา อาทิ การบริการวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยมี อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ การบริการวิชาการโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี อาจารย์เดชา สีดูกา ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้ มีคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410)

IMG 6819

IMG 6821

IMG 6858

IMG 6853

IMG 6868

>>  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.google.com/album/AF1QipPVKKdSsI41KacbY-T3mF-9tT5bYAT7-pM4sP1G

https://www.facebook.com/pg/mspkrupage/photos/?tab=album&album_id=2122339041150320