เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย อาจารย์นิติพงศ์ ทนน้ำ ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โดยร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนพังงา และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ดึงการท่องเที่ยวก่อเกิดตลาดนัดชุมชนแห่งใหม่ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพรายได้ในชุมชน และเสริมแกร่งความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

IMG 7027

IMG 7042

IMG 7048

IMG 7157

IMG 7036

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/h6asaRyqVQpm9ydX8