เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ นักศึกษา ห้อง บทม.594 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน ในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมครั้งนี้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการความรู้ โดยมีอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษานอกห้องเรียน ในการจัดการองค์ความรู้จากการเก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพชุมชน และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนบ้านบ่อแสน ตามฐานความรู้ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อาชีพ และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ จักสาน  กาละแม ลูกชก การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การเลี้ยงโคขุน เป็นต้น ณ ชุมชนบ้านบ่อแสน จังหวัดพังงา
 
IMG 0097
 
IMG 0072
 
IMG 0080
 
IMG 0113
 
IMG 0127
 
IMG 0214
 
กลมเลยงโคขน ๑๙๐๑๒๑ 0001
 
กลมเลยงโคขน ๑๙๐๑๒๑ 0005
 
กลมเลยงโคขน ๑๙๐๑๒๑ 0036
 
 

>>  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://photos.app.goo.gl/JyVSgYCV9NDM2Lf18