IMG 1113

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งเเละยั่งยืน กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การดำเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้เเละรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นำนักศึกษาร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับชุมชน เเละการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี น้อมรับพระราโชบายรัชกาลที่ 10

IMG 1209

IMG 1068

IMG 1227

IMG 1250

IMG 1275

IMG 1320

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/RdM2roxT6JBwndPUA