เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) ทั้งนี้ มีวาระที่แจ้งเพื่อทราบและร่วมพิจารณาหารือ อาทิ เช่น รายงานความก้าวหน้าในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายงานความก้าวหน้าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ (พระราชดำริ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งบประมาณแผ่นดินตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และศักยภาพชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ทิศทางในการดำเนินโครงการในกิจกรรมถัดไป

4329

IMG 1237

IMG 1250

IMG 1258

 

>>  คลิกดูภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Q3azrGBNxULE8YSn6