เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการชุมชน ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการจำเป็นในกิจกรรมที่ 1” กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการดำเนินโครงการในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การเพาะลูกเหรียงเชิงพานิชย์”ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยวิทยากรคุณไสว จันทร์เมือง ทั้งนี้การดำเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้เเละรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นำนักศึกษาร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับชุมชน เเละการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี น้อมรับพระราโชบายรัชกาลที่ 10
 
P1010013
 
P1010042
 
 
 
P1010041
 
P1010034
 
P1010048
 
 
P1010052
 
P1010079
 
 
 P1010006
 
P1010102
 
P1010110
 
>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/cnqJ5TfwEtzPNxot6