เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการชุมชน ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการจำเป็นในกิจกรรมที่ 3 การประเมินผลความสำเร็จ “สะท้อนคิดและประเมินการปฏิบัติร่วมกัน” กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการดำเนินโครงการในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ การสะท้อนคิดและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันโดยการสนทนากลุ่ม และการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยคู่ขนาน ทั้งนี้การดำเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้เเละรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นำนักศึกษาร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับชุมชน เเละการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี น้อมรับพระราโชบายรัชกาลที่ 10

IMG 3603

IMG 3605

IMG 3609

IMG 3610

IMG 3617

IMG 3640

IMG 3638

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/cEMhm87fD2ednV9T8