ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “งานครบรอบ 1 ปี อาคารใหม่ คณะวิทยาการจัดการ" (Anniversary 1 st New MSPKRU Building) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการประกอบการแบบมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ คณะวิทยาการจัดการ

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย