20729332 1543636639027943 3462111600260516163 n

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม “พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2560”  ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คุณครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธี โดย พิธีไหว้ครูโขน ละครนี้ ทางสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป เพื่อระลึกถึงพระคุณครูที่ประสาทประสิทธิ์วิชาศิลปะการแสดง และเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย

20729410 1543633615694912 744718618350159763 n

20664036 1543633379028269 918205475528220509 n

20638960 1543633822361558 7926155796999492338 n

20728317 1543633892361551 3419019148441160474 n

20727912 1543636195694654 8881559558109166870 n

20638961 1543636072361333 2385231556355736364 n

20728162 1543637052361235 6501331455994675185 n

ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย