วันนี้ (12 มกราคม 2561) บรรยากาศในคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ พร้อมใจกันแต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง ส่งเสริม เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่แสดงถึงความเป็นไทย

IMG 3917


IMG 3924

IMG 3863

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย