เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

0001

0005

0002

0011

0009

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง 
W: http://mspkru.pkru.ac.th 
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@pkru.ac.th
F: facebook.com/mspkrupage
T: 076-240474 ต่อ 5000

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย