thai denmark milk feb 2018 1

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดทีมเชียร์ ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

thai denmark milk feb 2018 3

สำหรับการประกวดในรอบชิงแชมป์ประเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วย คุณวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลใหญ่ ด้วยไอเดียที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมด้วยแผนการตลาดที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริงจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Famous ชื่อแผน Red Cow และมี Big Idea คือ “ เราคนไทยดื่มนมไทยเดนมาร์ค” ประกอบด้วยสมาชิก นายภาสกร นิรมล / นางสาวพัณณ์ชิตา ทัศนีย์รัตนากร / นางสาวจันทิมา เอ่งฉ้วน / นางสาวจุฑามาศ อินตาล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน และอีกรางวัลที่สาขาวิชาฯ สามารถคว้ามาได้จากการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน คือชนะเลิศการประกวดทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ฝึกซ้อมโดย ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง และอาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล

thai denmark milk feb 2018 5

thai denmark milk feb 2018 4

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)