52688556 2249325641784992 8537691649193541632 n

52692424 2249325671784989 7392277369462980608 n

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้า 2 รางวัล ในโครงการ Marketing Plan Contest # 11.0 by A.P. Honda ภายใต้โจทย์ All New Super cub FOREVER RETRO เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน และภายใต้โจทย์ New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY เท่เรียบ เฉียบแบบมินิมัล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ได้แก่

รางวัลที่ 3 ระดับภาคใต้ ทีม Teenager 
1. นางสาวนิติยา เดชพ่วง
2. นางสาวฐิติมา นามโคตร
3. นางสาวณภัทร์ชนันท์ แก้วประจักษ์
4. นางสาวสุจิรา ทองบัว 
5.นางสาวอลิษา สุเด็นสัน

รางวัลชมเชยระดับภาคใต้
ทีม Old-Time
1. นางสาวณัฐติกา ด้วงสุข
2. นางสาวกัญญาณัฐ ไพรวรรณ์
3. นางสาวฐิตาภรณ์ ชัยทอง
4. นางสาวรังสิมา ชำนาญกิจ
5. นางสาวอินทิรา ช่วยจันทร์ 
6. นายอานันท์ อิงคอำรุงพงศ์

จาก 140 สถาบัน ส่งแผนการตลาดประกวด 609 ทีม ผ่านเข้ารอบจัดกิจกรรม (Event Marketing) 140 ทีม และ Final Round 40 ทีม จาก 5 ภูมิภาค

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ในการนี้ทางสาขาวิชาการตลาดขอขอบคุณบริษัท SouthernMedia & SouthernEvent จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางการตลาด