IMG 3127

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ "แนวปฏิบัติที่ดี" (Good Practices) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices)ด้านการจัดการเรียนการสอน จากเทคนิคการจัดการเรียนการสอน Active Learning "พวกเรากับสีน้ำ" และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ"

ประกาศผลการจัดการความรู้ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ คว้า "รางวัลที่ 1" ด้านการจัดการเรียนการสอน จากเทคนิคการจัดการเรียนการสอน Active Learning "พวกเรากับสีน้ำ" และผลงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ" เข้ารอบ 1 ใน 3 จากการประกวด

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

IMG 2992

IMG 2987

IMG 2980

IMG 2982

IMG 2985

IMG 3051

IMG 3090

IMG 3080

IMG 3099

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/TPXq314GZmvq8Sd96