a6eab51a7068cefac7709d0e968987f7 L

 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) เข้าร่วมการทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระหว่างวันที่ 5 – 12 พ.ย. 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ gg.gg/Exam-Schedule เข้าฝึกทำแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 2 พ.ย. 2561

- แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก !

- แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ คลิก !

หากมีข้อสงสัยโทร 076-5230947 ต่อ 7311