คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 - 24 มกราคม 2562  ณ ห้อง 19405 LECTURE ROOM  ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)

 

26977

26980