แบบสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารุ่น 57) ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed9oKONAlIHz51SGN2LZDylZlQCcTVJIZ-flQLgBIg0Fckvg/viewform

 

สาขาวิชาการตลาด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAdSsd_aPlsdlYD-AMPLMYbvTRgfydytC1WlwX_E-IhNnAg/viewform

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp0sdU0tPStbK-QvhfXSb1e7jYoVhvB-qeZH3O5xbBG6KzPg/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd09Fi2ffKDHr95YkhsA9QsWBeyq3hyG-zlp2LVkggjU3mN3Q/viewform

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UvSbaNE-wbXSjC2S6tos2ihrhlyCLFICpcJ3egMKBeeWOg/viewform

 

สาขาวิชาการบัญชี

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRiWNT1xDo3oi2g_BANxUFiXM_kHSdIliuUR3pmUh2xc-1Ew/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcYf9YHQ1raWsvLjmhh84tvCTVAuTQc0U_gubPuEGm4BU3-Q/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VKJaCPH4LgKIvnWnKo0pphD1-FEHPcSSWcW-wd_cIi1cng/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeBLdi7QceI8ZhJvlGyViKKQOS4DzseYDhU2CT-R-ZcjeiGA/viewform