แบบสอบถามความพงพอใจของผใชบณฑต

 

ขอความร่วมมือบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารุ่น 57) แจ้งสถานประกอบการตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BCzsJt0B8ixIreSkyHD0sinFTgrvNF_ThiaBYowqWq-5mA/viewform

 

สาขาวิชาการตลาด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1zGhA5D1f7ochl77CuW5FUhNc1I6OLIANgOC4iY0YqOyyLA/viewform

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZfghyGuUwciWTS6_9XeDOMOeR122N2khnSr0rJTG3w4Pn-g/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfR6JQmKL9SUnIdq1muxLBFugRP4Ya5AFxoi175hj05IKEAw/viewform

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrMkUabS4lOpUrawKkczFwpL_2gKp9XGiPsbD6guu0mlCuCA/viewform

 

สาขาวิชาการบัญชี

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS3UU3O7cV6rZkM5uFvyS-w559RQXWwSztCyHjGLR7XXCZg/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgEfagHseHXAUJuEpwQp2-ZAuIH_LIwOaFuYBYgqUZW1FAQ/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-lkTpKXUjeHD5fWaDQaHtgxlkZx0pqp5azClRmYeGyGM5Q/viewform

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWTLaMFeowaAXO2EQ7beF7SjqjkBm5jbiYBk7wg5v0o8L-rw/viewform