56598172 2285671121491154 7762659453396058112 n

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น - 15.30 น ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชมุ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แก่นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ -ศุกร์) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (รุ่น 58 ) จากคณะดังต่อไปนี้ 
1. คณะวิทยาการจัดการ 
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ

*** จึงขอให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษา รุ่น 58 จากคณะกล่าว ติดต่อขอรับเอกสารเกี่ยวกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่ ห้องแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076 523094-7 ต่อ 1320 (เว้นวันหยุดราชการและนัตขัตฤกษ์)***