เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) โดยมี ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประธานกรรมการ / อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม กรรมการ / นางสาวกมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้

 

IMG 5073

IMG 5110

IMG 5076

IMG 5102

IMG 5052

IMG 5081

IMG 5111

IMG 5103

IMG 5084

IMG 5066

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/9CqFPShsnbLHN3Jm9

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย