เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) โดยมี ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประธานกรรมการ / อาจารย์สุชาติ พึ่งมั่น และ ดร.ภัทรินทร์ มรรคา กรรมการ / อาจารย์นภชนก ตลับเงิน เลขานุการ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้

IMG 5122

IMG 5129

IMG 5133

IMG 5148

IMG 5166

IMG 5136

IMG 5163

IMG 5147

IMG 5134

IMG 5162

IMG 5173

IMG 5138

IMG 5175

 

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/jwH2Ma4s1boVFgLC8

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย