เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษาและ คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM (19106)

ในการนี้มีวาระการประชุม อาทิเช่น ติดตามความก้่าวหน้าของการจัดทำผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ประเมินแบบใหม่ แนวทางการปฏิบัติที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น

IMG 5467

IMG 5515

IMG 5491

IMG 5476

IMG 5592

 

IMG 5499

IMG 5546

IMG 5531

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 https://photos.app.goo.gl/Pw2YibYfV1nrVsgt6

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย