เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผู้บริหาร และ คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 62 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106)

ในที่ประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิชาที่มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีท่านคณบดีเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาดังกล่าว

IMG 5780

IMG 5810

IMG 5814

IMG 5874

IMG 5841

IMG 5792

IMG 5875

IMG 5933

IMG 5930

IMG 5932

IMG 5927

IMG 5926

 
>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

 https://photos.app.goo.gl/Tz9MGMtY56XzdYEZ7

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย