เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 2 (19107) รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 24 คน ก่อนเข้าร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ณ กองทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ และ อาจารย์เบญจภรณ์ สงวนชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน เป็นผู้ควบคุมการต้อนรับในครั้งนี้

IMG 5937

IMG 5950

IMG 5948

IMG 5958

IMG 5946

IMG 5975

 

คลิกดูภาพได้ที่

https://photos.app.goo.gl/g3beig1iXjiyAFuD7

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย