เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Course : How to Smart Interview) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

 20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0016

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0097

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0089

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0032

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0045

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0047

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0075

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0087

20190721 ๑๙๐๗๒๒ 0037

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/VkWGb1B3Wm5GFE5B8

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย